Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Profesora dr hab. n. med. Zdzisława Kruszyńskiego, który po ciężkiej i długiej walce z nieubłaganą chorobą zmarł w Poznaniu w dniu 24 sierpnia 2015 roku.

Profesor Zdzisław Kruszyński ukończył poznańską Akademię Medyczną i z tym miastem wiążą się początki jego kariery. Tu zdobywał kolejne stopnie naukowe.

W latach 1978 – 79 opracował metodykę pionierskich badań w Polsce nad wpływem gęstości mieszaniny oddechowej na mechanikę oddychania i sprawność wymiany gazowej w płucach. Wyniki prowadzonych badań wykazały użyteczności kliniczną zastosowania mieszaniny helowo – tlenowej w niektórych postaciach obturacyjnej niewydolności oddechowej. Za opracowanie i wdrożenie tej metody leczenia do praktyki klinicznej Pan Profesor został uhonorowany licznymi nagrodami. W kolejnych latach we współpracy z kardiochirurgami dziecięcymi stworzył program badań nad wpływem katecholamin na mięsień sercowy po operacjach na otwartym sercu. Jego zainteresowania naukowe objęły również problematykę położniczą ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z wpływem leków znieczulenia przewodowego na czynność skurczową macicy. Od roku 1984 brał czynny udział w pracach Komisji Patofizjologii Anestezji i Resuscytacji Komitetu Patofizjologii Klinicznej Polskiej Akademii Nauk, a w roku 1985 został powołany na członka European Academy of Anaesthesiology.

Liczne publikacje naukowe, monografie i rozdziały w podręcznikach autorstwa Pana Profesora są źródłem wiedzy dla kolejnych pokoleń lekarzy.

Przez wiele lat Pan Profesor był ordynatorem Oddziału Intensywnej Terapii Instytutu Pediatrii a następnie kierownikiem Zakładu Anestezjologii w Położnictwie i Ginekologii Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii poznańskiej AM. Następnie współtworzył i kierował Kliniką Anestezjologii i Intensywnej Terapii AM w Bydgoszczy. W latach 2003-2008 pracował w Warszawie, jako Kierownik Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii CSK MSWiA.

Pan Profesor Zdzisław Kruszyński pełnił również funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w regionie kaliskim, bydgoskim i kujawsko-pomorskim.

Działał intensywnie w strukturach PTAiIT, jako sekretarz a następnie przewodniczący Oddziału Wielkopolskiego. Był także twórcą i przewodniczącym Oddziału Bydgoskiego PTAiIT. W tym czasie organizował liczne konferencje naukowe o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.

Niezwykle pracowity i skromny, swoją wiedzą i doświadczeniem chętnie dzielił się z młodszymi kolegami. Prowadził liczne wykłady, kursy specjalizacyjne, był promotorem wielu przewodów doktorskich.

Zapamiętamy Pana Profesora jako, wybitnego naukowca, doskonałego nauczyciela i oddanego swoim pacjentom lekarza, wzór dla przyszłych pokoleń anestezjologów.

Zarząd Oddziału Mazowieckiego PTAiIT